Generalni sekretar

 

Generalni sekretar Komore:

  • Zastupa Komoru u imovinskim i drugim pravnim poslovima;
  • Naredbodavac je za izvršenje Finansijskog plana Komore; 
  • Potpisuje Završni račun Komore i druga službena akta i dokumenta Komore; 
  • Rukovodi stručnom službom Komore, organizuje i kontorliše obavljanje stručnih poslova u Komori i preduzima mere za unapređenje tih poslova; 
  • Odobrava službena putovanja u zemlji i izdaje rešenja za službena putovanja u inostranstvo koje odobri predsednik Komore ili lice koje ga zamenjuje; 
  • Stara se o pripremi sednica organa Komore i o izvršenju odluka i drugih akata Komore; 7.Po pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja radnika u stručnoj službi Komore, ostvaruje saradnju sa organizacijom sindikata radnika stručne službe u skladu sa Zakonom i Opštim Kolektivnim ugovorom i zaključuje pojedinačni Kolektivni ugovor u skladu sa Zakonom; 
  • Vrši prava i ovlašćenja poslovodnog organa stručne službe u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi;
  • Predlaže imenovanje i razrešenje sekretara Odbora udruženja i zajedničkih odbora u Komori i drugih rukovodećih radnika stručne službe koje imenuje Upravni Odbor;
  • Obavlja poslove koje na njega prenese predsednik Komore i druge poslove koji su predviđeni Zakonom i aktima Komore.
  • Generalni sekretar se imenuje na vreme od četiri godine i može biti ponovo imenovan na istu funkciju. Generalni sekretar za svoj rad odgovara Skupštini i predsedniku Komore.


Generalni sekretar Regionalne privredne komore Kraljevo je

Zvonko Tufegdžić

Rođen je 1965. godine u Kraljevu.
Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Čačku.
Nakon značajnog iskustva privatnog preduzetnika u periodu od 1991-1998. godine zaposlio se 2000.godine u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo na mesto Sekretara Odbora udruženja za trgovinu i ugostiteljstvo .
Funkciju generalnog sekretara Komore obavlja od 2009.godine.
Kao volonter je : predsednik Matice iseljenika Kraljevo i predsednik Kulturno prosvetne zajednice Kraljeva. Oženjen, otac dvoje dece.