Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor Komore je organ Komore, koji vrši kontrolu zakonitosti rada Komore, sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Komore, kontrolu finansijskomaterijalnog poslovanja Komore i njene stručne službe. Nadzorni odbor broji pet članova, koje bira Skupština Komore iz reda članica Komore, na predlog Upravnog odbora, a koji ne mogu biti članovi drugih organa Komore.