Potpredsednici

 

Komora može imati najviše dva potpredsednika, koje bira Skupština Komore na predlog predsednika Komore. Potpredsednik Komore, koga odredi predsednik Komore zamenjuje predsednika Komore u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva. Potpredsednik Komore bira se iz reda istaknutih privrednika. Potpredsednik Komore bira se na četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Potpredsednik Komore je član Upravnog odbora Komore. 

Potpredsednici Regionalne privredne komore Kraljevo su :

Miroslav Tlačinac, vlasnik  AMIGA – Kraljevo      


Milisav Novičić, vlasnik UNIPROMET - Čačak