Direktor

 

Predsednika Komore bira Skupština Komore iz reda istaknutih privrednika, na predlog Upravnog odbora Komore. Predsednik Komore bira se na vreme od četiri godine. Isto lice može biti ponovo izabrano za predsednika Komore najviše dva puta uzastopno. Predsednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Predsednik Komore:

 • Predstavlja Komoru;
 • Odgovoran je za zakonitost rada Komore; 
 • Potpisuje službena akta i dokumenta Komore;
 • Rukovodi radom Komore i usklađuje rad i aktivnosti Komore i njenih organa; 
 • Utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Komore; 
 • Organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje organa u Komori i Komore sa državnim i drugim organima i organizacijama i organima lokalne samouprave. 
 • Ostvaruje saradnju sa  privrednim komorama, kao i privrednim komorama stranih zemalja i drugim međunarodnim i nacionalnim ekonomskim organizacijama i asocijacijama; 
 • Predlaže izbor i razrešenje potpredsednika Komore; 
 • Predlaže imenovanje i razrešenje generalnog sekretara Komore; 
 • Odobrava službena putovanja u inostranstvo;
 • Po pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja radnika u stručnoj službi Komore, ostvaruje saradnju sa organima sindikata radnika stručne službe Komore u skladu sa Zakonom i Opštim kolektivim ugovorom 
 • Vrši i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom i Odlukom Skupštine.

Predsednik Regionalne privredne komore Kraljevo je

Petrašin Jakovljević

Rođen je 1956. godine u Preseku kod Ivanjice.  Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1981. godine i odmah se zaposlio u  “Metalcu“.  U „Metalcu“ je prošao sve faze razvoja od rukovodioca pogona, šefa proizvodnje, pomoćnika generalnog direktora. Od aprila 2005. godine, Petrašin Jakovljević je na funkciji generalnog direktora „Metalca“. Nastavio je tradiciju  uspešnog rukovođenja svog prethodnika gospodina Dragoljuba Vukadinovića, ali i doprineo da „Metalac“ i dalje bude kompanija kojom se region ponosi. Ime „Metalca“ se vezuje za uspešno poslovanje, društveno odgovorno i moralno ponašanje. „Metalac“ je postao primer strateški dobro vođene kompanije koju poštuju i u Srbiji i u Evropi  i lider je na domaćem i na ino tržištu. U istoriji ove Kompanije ostalo je zapisano da je prva uvela standardizovan sistem upravljanja kvalitetom, među prvima obavila jednu od najuspešnijih vlasničkih transformacija u privredi Srbije i u najtežim vremenima postala primer uspešnog, dobro vođenog preduzeća, oslonjenog na sopstvene snage. Kompanija ''Metalac'' a.d. je otvoreno akcionarsko društvo sa 14 preduzeća: četiri proizvodna društva, pet trgovinskih društava na domaćem tržištu i pet preduzeća u inostranstvu. Zapošljava  oko 1700 radnika. Trećinu svojih prihoda ostvaruje izvozom, a njegovi proizvodi koriste se u dvadesetak zemalja sveta, među kojima su zemlje Zapadne Evrope, Rusija i Amerika.  Petrašin Jakovljević je : Član Udruženja korporativnih direktora Srbije, Član Upravnog odbora Komore Kraljevo, Član Skupštine Privredne komore Srbije, Predsednik Odbora metalne i elektro industrije PKS, Član UO Srpske asocijacije menadžera. Dobitnik priznanja Kapetan Miša Anastasijević i zlatnika za preduzetničku kulturu u 2006. godini kao najbolji menadžer u regionu.  Oženjen, otac dvoje dece.