Parlament privrednika

Skupština Komore je najviši organ Komore. Skupština broji 41 član. Članove Skupštine Komore biraju odbori granskih udruženja, Skupština Regionalne zajednice preduzetnika, Skupština Regionalnog zadružnog saveza i odgovarajući organi drugih organizacija koje odredi Skupština Komore. Pri izboru članova Skupštine zastupljeni su teritorijalni, granski i sektorski principi. Broj članova po teritorijalnom principu utvrđuje se srazmerno ekonomskoj snazi opštine u odnosu na ukupni potencijal privrede Komore. Broj članova po granskom principu, utvrđuje se srazmerno učešću odgovarajuće privredne grane u društvenom proizvodu, u odnosu na ukupan društveni proizvod privrede Komore. Skupština Komore:

a) Donosi i usvaja:

1. Statut Komore; 2. Program rada Komore; 3. Finansijski plan Komore; 4.Godišnji obračun Komore; 5.Odluku o visini članarine i osnovice na koju se obračunava članarina, kao i način i rokove plaćanja članarine Komori; 6.Godišnji izveštaj o radu Komore i njenih organa; 7.Organizaciju, sastav, način izbora i razrešenja članova, postupak i način rada i bliže odredbe o nadležnostima Suda časti Komore; 8.Odluku o nagradama i priznanjima Komore; 9.Odluku o raspolaganju nepokretnostima Komore; 10.Poslovnik o radu Skupštine; 11.Odluku o osnivanju Opštih udruženja; 12.Po potrebi donosi i druga opšta akta Komore.

b) Bira i razrešava:

1. Članove Upravnog odbora; 2. Članove Nadzornog odbora; 3. Predsednika i podpredsednike Komore i imenuje generalnog sekretara Komore.

c) Utvrđuje stavove i daje smernice za rad organa i tela Komore u oblasti ekonomskog razvoja i privrednog sistema.

d) Odlučuje o drugim značajnim privrednim pitanjima i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

 

Informacije