Upravni odbor

 

Upravni odbor je organ upravljanja Komore. Upravni odbor broji 15 članova. U ovaj broj nisu uračunati članovi Upravnog odbora koji članstvo ostvaruju po funkciji (predsednik i potpredsednici Komore). Članove Upravnog odbora bira Skupština Komore iz reda istaknutih privrednika na predlog predsednika Komore. 

Predsednik Komore je i predsednik Upravnog odbora Komore. Upravni odbor je odgovoran za svoj rad Skupštini Komore. Članovi Upravnog odbora biraju se na vreme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

 

                                                 Upravni odbor Komore:

 • Utvrđuje predlog Statuta Komore i predloge opštih akata koje donosi Skupština Komore,
 • Predlog Programa rada Komore,
 • Predlog Finansijskog plana Komore,
 • Predlog visine članarine, načina i rokova plaćanja članarine i Predlog Godišnjeg obračuna.  
 • Razmatra Predloge ekonomske politike i mera i o tome zauzima stavove i daje mišljenje nadležnim organima; prati i analizira privredna kretanja globalno i po pojedinim sektorima privrede; razmatra i ocenjuje Predloge mera tekuće ekonomske politike; daje mišljenja na nacrte i predloge Zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike i daje inicijative za njihove izmene. 
 • Donosi Opšta akta Komore čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Komore iz oblasti i to: unutrašnje organizacije i sistematizacije stručne službe, radnih odnosa, zarada, stambenih odnosa, materijalno-finansijskog poslovanja i drugim oblastima. 
 • Utvrđuje bližu organizaciju i rad organizacionih jedinica Komore. 
 • Odlučuje o osnivanju biroa, agencija, centara i dr. u okviru Komore, koje će poslovati na principima samofinansiranja, kao i preduzeća i ustanova od značaja za članove Komore. 
 • Imenuje i razrešava sekretare Udruženja i sekretare odbora u Komori. 
 • Donosi i druga akta iz delatnosti Komore, koji nisu u delokrugu Skupštine Komore. 
 • Stara se o sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine i o izvršavanju Programa rada koje utvrdi Skupština.