Održana Šesta zajednička sednica Skupštine i Upravnog odbora RPK Kraljevo

U četvrtak 15. oktobra 2015. godine održana je Šesta zajednička sednica Skupštine i Upravnog odbora Regionalne privredne komore Kraljevo.

Sednici su pored članova Skupštine i Upravnog odbora prisustvovali i članovi Nadzornog odbora, potpredsednici Komore, predsednici Odbora Udruženja i Zajedničkih odbora; predsednik Zajednice preduzetnika; Poslovna udruženja privrednika i gosti iz Privredne komore Srbije:potpredsednik Miroslav Miletić, savetnik predsednika Branko Đurić i generalni sekretar  Predrag Petrović, koji su ujedno bili i izvestioci po prvoj tački predloženog dnevnog reda, a koja se odnosila na razmatranje radne verzije Nacrta zakona o privrednim komorama.

Potpredsednik PKS Miroslav Miletić je dao bliže informacije o radnoj verziji Nacrta zakona o privrednim komorama, ističući da je Nacrt zakona rađen po ugledu na prilagođeni austrijski model komorskog sistema, sa ciljem stvaranja uspešnog i dobro organizovanog komorskog sistema, koji će biti snažan zastupnik interesa srpske  privrede.

Posebno je istakao da započeti proces reforme treba podržati, jer je jedinstven i efikasan komorski sistem potreban državi u razvoju, kao i da je država spremna da podrži predloženu transformaciju komorskog sistema u sopstvenom interesu. S tim u vezi, napomenuo je  da jedna zemlja može prosperirati samo ako se pronađe konsenzus između države i politike.

Kako bi se obezbedilo efikasnije funkcionisanje i adekvatno zastupanje interesa privrede, predloženi Nacrt, prema njegovim rečima, predviđa sledeće:

  • Zakonsko članstvo- uvođenje jedinstvenog komorskog doprinosa trebalo bi da dovede do jeftinijeg članstva, pri čemu će se ključ za članarinu i zakonski mehanizmi naplate naknadno definisati;
  • Stvaranje demokratičnog izbornog mehanizma, uvođenjem institucije Parlamenta privrednika u okružnim komorama. Iz redova istaknutnih privrednika Parlamenta okružnih komora biraće se članovi upravljačkih tela Privredne komore Srbije, što će se bliže urediti podzakonskim aktima koja slede. Ovakav izborni mehanizam obezbeđuje direktno upravljanje privrednika komorom,
  • Stvaranje pravnog osnova za dobijanje novih javnih ovlašćenja čime bi se osnažila uloga komore, i poslala poruka državi da u tom slučaju nema potrebe osnivati agencije.

Nakon predstavljanja radne verzije Nacrta zakona o privrednim komorama, potpredsednik PKS je prisutne obavestio da će javna rasprava biti sprovedena do kraja oktobra, i pri tom naglasio da će sve primedbe i sugestije biti inkorporirane i prosleđene Ministarstvu privrede na razmatranje. Takođe, je istakao da očekuje da će Vlada Republike Srbije do kraja novembra predložiti zvanični tekst zakona, kojim će se odrediti sudbina komorskog sistema na potpuno drugačiji način.

Po uvodnom izlaganju i datim obrazloženjima, usledila je diskusija u kojoj su učestvovali: Zoran Bojović, generalni direktor „Unipromet“ iz Čačka; Vladan Čvrkić, predsednik  Udruženja „Forum privrednika Čačka“; Gordana Milošević, direktor „Spektar“ Gornji Milanovac; Milić Popović, vlasnik „Interfood“ Čačak; Vladimir Kleut, Opšte udruženje preduzetnika Čačak; Dragan Jović, predsednik Udruženja „Gradac 97“ Čačak i Cane Jovanović, vlasnik „Polo Čačak“.

Na osnovu diskusije i datih pojašnjenja, Skupština i Upravni odbor Regionalne privredne komore Kraljevo doneli su sledeće: 

ZAKLJUČKE : 

  • Podržana je radna verzija Nacrta zakona o privrednim komorama, sa sugestijom da se paralelno radi na izradi Statuta, kako bi svi detalji bili definisani;
  • Kako bi se unapredio autoritet komorskog sistema ograničiti broj potpredsednika sa intencijom da isti budu profesionalna lica;
  • Predlog Udruženja „Forum privrednika Čačka“, u šest tačaka, koji je otišao prema Privrednoj komori Srbije i Ministarstvu privrede , pre javne rasprave u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo, uzeti u obzir prilikom izrade konačne verzije Nacrta zakona o privrednim komorama i Statuta.

Po drugoj tački dnevnog reda, doneta je odluka o potpisivanju Sporazuma o saradnji između Obrtničke komore Zagreba i Regionalne privredne komore Kraljevo, ističući da je isti sačinjen u cilju unapređenja srednje stručnog obrazovanja čime se, takođe, podržavaju aktivnosti Privredne komore Srbije na uvođenju dualnog sistema obrazovanja.