Održan prvi sastanak partnera EU projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships

Hrvatska obrtnička komora bila je 24. i 25. oktobra 2016. godine domaćin prvog sastanka partnera EU projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships (Uključi se u Evropska partnerstva za stručnu praksu). Projekat je sufinansiran od strane programa Erasmus+ Europske unije.

Na sastanku su, uz HOK kao nosioca projekta, učestvovali partneri projekta - predstavnici RINOVE d.o.o. iz Velike Britanije, Regionalne razvojne agencije Senec-Pezinok iz Slovačke, Regionalne privredne komore Kraljevo iz Republike Srbije i Obrtničke komore za Minhen i Gornju Bavarsku iz Nemačke, kao pridruženog partnera.

Prvog dana sastanka predstavljene su partnerske organizacije. Меndžer projekta Mirela Franović predstavila je ukratko ciljeve i očekivane rezultate projekta, nakon čega su članovi tima predstavljali radne pakete unutar kojih se raspravljalo o ulogama partnera i njihovim zadacima. Dogovorene su i procedure kojih će se partneri pridržavati tokom sprovođenja projekta. Drugoga dana sastanka osnovan je Odbor za upravljanje projektom i ukratko predstavljen plan osiguranja kvaliteta, matrica analize rizika i nacrt okvira za evaluaciju projekta.

Specifični cilj projekta EP4A je promocija stručne prakse kroz izgradnju partnerstava između posredničkih tela, firmi, pružaoca stručnog obrazovanja i osposobljavanja, javnih institucija i socijalnih partnera u državama koje učestvuju u projektu. Ključna ciljna grupa su zanatska, mala i srednja preduzeća bez ili sa malo iskustva u pružanju stručne prakse.

Ukupna vrednost projekta je 460.181,00 EUR-a, od čega EU podrška iznosi 80%, a iznos sopstvenog sufinansiranja 20%.

Tokom projekta održaće se niz aktivnosti, poput radionica, studijskih poseta, izrade Vodiča o pružanju stručne prakse za zanatska, mala i srednja preduzeća, okruglih stolova i sastanaka za izgradnju/podršku partnerstva, kampanje za popularizaciju stručne prakse, pokretanja telefonske linije za pomoć zanatskim, malim i srednjim preduzećima koja uzimaju učenike na stručnu praksu u sve četiri države, info-dana za zanatska, mala i srednja preduzeća, a izradiće se i posebni zaštitni znak za zanatska, mala i srednja preduzeća koja se uključuju u pružanju stručne prakse u Hrvatskoj, Slovačkoj i Srbiji.